18. sept 2013

Soolise võrdõiguslikkuse osakonna juhataja Liina Kanteri vastus (homopropaganda sponsoreerimine)

Tere!

Perekond on üks ühiskonna alustaladest. Eestis on viimase rahvaloenduse kohaselt väga erinevaid peresid.  Võrreldes 2000. aastaga on kasvanud vabaabielupaariga leibkondade osatähtsus (10,1%-lt 13,6%-le) ja vähenenud abielupaariga leibkondade osatähtsus (36,8%-lt 30,1%-le).  Olulise osa perekondadest moodustavad üksikvanemaga perekonnad (14,9 %). Samuti loendati, et Eestis on 428 inimest, kes elavad samast soost partneriga. Sotsiaalministeeriumi seisukohast on kõik pered olulised ja tähtsad.
Eesti seadusandlus ei defineeri perekonda. Perekonnaseadus defineerib abielu. Perekonna moodustavad inimesed, kes elavad koos ning hoolitsevad üksteise ja neist sõltuvate perekonnaliikmete eest. Nagu eelpooltoodu kinnitab, ei saa kindlasti perekonnaks pidada vaid abielulist suhet. Ühiskonnas on abielus ja mitteabielus olevaid paare ja lapsevanemaid, üksikvanemaid, vanavanematega kasvavaid lapsi, erineva rahvusliku, etnilise, usulise või kultuurilise taustaga perekondi, puuetega inimeste perekondi ning ka LGBT perekondi. Laste ja perede arengukava aastateks 2012-20 läbivateks põhimõteteks on muuhulgas, et iga laps on väärtus ning kaasaegne ühiskond rajaneb inimestevahelisel hoolimisel, võrdsetel võimalustel ja soolisel võrdõiguslikkusel.  Pereteemaline üritus Nokia kontsertimajas on osa “Erinevus rikastab” projektist ning on avaüritus „Erinevus rikastab” nädalatele Tallinnas ja Tartus. Nädalate läbiv teema on kajastada võrdse kohtlemise kontekstis perekondi, mille moodustavad või kuhu kuuluvad vähemused: etnilised või rahvusvähemused, puuetega inimesed või seksuaalvähemused.
 Vabariigi Valitsuse seaduse kohaselt kuuluvad sotsiaalministeeriumi valitsemisalasse nii laste ja perede poliitika kui ka võrdse kohtlemise poliitika kujundamine. Võrdse kohtlemise edendamine kajastub ka Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammis 2011-2015 - http://valitsus.ee/et/valitsus/tegevusprogramm  
Põhiseadus § 12 sätestab nii üldise võrdsuspõhiõiguse kui ka diskrimineerimise keelu. Võrdse kohtlemise seadus § 1 sätestab, et diskrimineerimine on keelatud rahvuse (etnilise kuuluvuse), rassi, nahavärvuse, usutunnistuse või veendumuste, vanuse, puude või seksuaalse sättumuse alusel. Teadlikkuse tõstmine ja stereotüüpide vähendamine ühiskonnas on sotsiaalministeeriumi arengukavas olulisel kohal.
Üldise tolerantsuse suurendamiseks ja teadlikkuse tõstmiseks oleme koostöös Tallinna Tehnikaülikooli õiguse instituudiga alates 2010. aastast läbi viinud võrdse kohtlemise alaseid teavitustegevusi läbi „Erinevus rikastab“ projekti. Projekt ei vastandu sotsiaalministeeriumi üldisele perepoliitika käsitlusele. 2013. aasta „Erinevus rikastab“ projekt keskendub üldise sallivuse tõstmise kõrval mitmekesisuse edendamisele ettevõtetes. Toimunud on erinevad koolitused ja seminarid ettevõtetele ja personalijuhtidele. Projekti raames viiakse läbi uuringuid ja analüüse ning antakse välja teabematerjale, mh õppematerjale. 2013. aasta projekti üks alateemasid on ka puuetega inimeste probleemidest teadlikkuse tõstmine ning TTÜ õiguse instituudi teostatava projekti partneriks on Eesti Puuetega Inimeste Koda. Informatsiooni 2013. aasta projekti tegevuste kohta leiab siit: http://www.erinevusrikastab.ee/et/projektist/2013-aasta-projekt
Kõigil inimestel on õigus elada Eestis ilma, et neid solvataks, alandataks või kritiseeritaks lähtuvalt nende rahvusest, rassist, nahavärvusest, usutunnistusest või veendumustest, vanusest, puudest või seksuaalsest sättumusest.  Ebatolerantsus on ühiskonna heaolu ja julgeoleku risk ning oluline on tagada kõikide inimeste võrdsed õigused. Sõna- ja väljendusvabadus annab isikutele ja kodanikeühendustele õiguse avaldada oma väga kindlaid veendumusi, kuid sealjuures tuleb oma õigusi rakendades jälgida, et teiste gruppide või üksikisikute õigused ei saaks riivatud.

Palume sellele kirjale mitte vastata. Täiendavate küsimuste korral pöörduda info@sm.ee

Lugupidamisega

Liina Kanter
Sotsiaalministeerium


Soolise võrdõiguslikkuse osakonna juhataja

Pöördumine, millele ta vastas
http://jannotults.blogspot.com/2013/09/poordumine-seoses-homopropaganda_18.html
Minu kommentaar vastusele
http://jannotults.blogspot.com/2013/09/sotsiaalministeeriumi-jaoks.html

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar

Anonüümsed postitused pole oodatud!

Postituste ajaline järjestus