Tallinna volikogu 2013. a valimiste olulised teemad

Üldpõhimõtted

Vabadus. Isik on vaba ning Linn töötab, et tagada isiku vabadust ja aidata tal oma vabadust realiseerida.
Vahendaja. Avalik sektor vahendab vajalikke ülesandeid, mida erasektor vahendada ei suuda.
Täitja. Avalik sektor täidab vajalikke ülesandeid, mida erasektor täita ei suuda.
Aitaja. Avalik sektor aitab võimalusel ka teisejärgulistes ülesannetes, milles erasektor toime ei suuda tulla.

Selle kõige tegemisel hoidku meid Jumal Jeesuse Kristuse lunastustöö abil!

Moraal

Abielu on (ainus) mehe ja naise-vaheline liit.
Seksuaalsuhted sobivad komplekti mees-naine ja mitte mingisse muusse komplekti. Eelkõige abiellu.
Tagaplaanile ajada lõbumajad ja nende mitteseadusevastased allkategooriad, samuti homopropaganda ning muud "moraaliarendused". Need takistavad abielu. Need takistavad elu. Mina selles jamas elada ei taha, mis neist arendustest välja tuleb.
Usuõpetus Tallinna koolidesse, et toetada moraalse inimese kasvamist.

Koostöö erasektoriga

Linna roll pole olla tööandja. Linn tellib võimalikult palju sisse erasektorilt.

Kes pole erasektor? Siin all ei loeta erasektoriks eraõiguslikke ühinguid, mis kuuluvad Linna omandusse (nt TLT) või on valitseva mõju all.

Erasektor on oodatud. Linn tervitab koostööd erasektoriga ning erasektori panust sotsiaal- jm avalike probleemide lahendamisel.
Eelkõige, aga mitte ainult, MTÜd, kes tegelevad inimeste sotsiaalhoolekandega, nt Oleviste kogudus, Toidupank jt. Tänu neile jääb nii mõnigi euro linna- ja riigieelarvest toetusena väljamaksmata, kuna inimene saab kätte piisava abi.
Isikud, kes pakuvad teenuseid ning nende teenuste rahastamist ja/või korraldamist on lihtsalt vaja vahendada või korraldada. Endiselt on selliseks nt teedeehitus, kus inimesed seda ise tellida ei suuda, samas linn ka oma teedeehitusettevõtet ei loo. Aga ka muud vajalikud erasektori poolt edukalt teostatavad tegevused.

Koostööst keeldumine. Monopoolses valdkonnas korraldab Linn tegevuse ise oma allühingute abil, nt TLT. Selleks, et välistada hindade tõusu, kuna konkurentsiamet pole suurem asi asjade korraldaja. Avalikud kogemused on olemas ka saarte praamiühendustega. Linn ei telli teenuseid ega toeta tegevust:
Monopol. Partneriks on monopoolne juriidiline isik või ettevõtja.
Oluline kallinemine. Partnerlus läheb oluliselt kallimaks, kui Linna enda vahenditega leiduv lahendus.


Haridus ja selle taseme tõstmine

Vähem on rohkem. Klassid ja rühmad koostada põhimõttel: mida nooremad lapsed, seda vähem on neid grupis. Keskmine klassisuurus võiks lasteaia noorimast rühmast kuni 4. klassi lõpuni olla 10 õpilast, 9. klassi lõpuni 15 õpilast ning gümaasiumis 30 õpilast. Gümnaasiumisse tullakse vabatahtlikult ning ollakse juba ise motiveeritud õppima. Kui aga ei olda motiveeritud, siis pole nende koht veel gümnaasiumis.

Hariduse taseme tõstmine
Usuõpetus. Usuõpetus tuleb kohustuslikuna kõigisse Linna peetavatesse tasemekoolidesse (st huvikooli ei pruugi tulla). Usuõpetus on eelkõige väärtusõpetus. Pähe ei õnnestu seda kellelegi määrida, ka mitte lastele. Vastasel juhul poleks ka usuõpetus probleemiks, sest seda peetaks elementaarseks. Kes peab usuõpetust probleemiks, võib mõelda, miks praegune nö usuvaba kool kasvatab teisi peksvaid, torusiiliga kasse pesevaid ning kajakaid piinavaid ja põletavaid lapsi. Usuõpetus on vajalik ka sulle, kes sa ise või su laps saab koolis kasvõi aeg-ajalt peksa füüsiliselt või hingeliselt. Ennast hindav õpilane väärtustab kaaslasi ja ka haridust, mida ta omandab. Kooli praegune õppetöö korraldus on väärtuskasvatuses sedavõrd hakitud, et väärtusi kompleksina ei õpeta enam vist ükski kool.
Hindamine kui edunäitaja. Õppimisel jälgida õpilaste toimetulekut õppeainetes ning nad suunata järelaitamisse murettekitavate tulemustega õppeainetes. Õpilane saab aines üldse või vastava hinde vaid siis, kui ta tulemused on seda hinnet ka väärt, mitte seda ei kingita. Tingimisi üleminekuid võib lubada jätkuvalt.


Linnaabi

Sotsiaalabi.
Täiendavat toetust antakse inimesele, kes on nö aktiivne, st käib tööl ja/või koolis ja/või on juriidilise isiku juhatuses (sh seda asendavas vormis) või on muidu vabatahtlikuna kuskil ametis. Täiendava toetusega premeeritakse inimese aktiivsust, sest see suurendab võimalust inimesel väljuda abivajamise nõiaringist.
Täiendavat toetust antakse abielupaarile, sõltumata, kas nad on lapsevanemad.
Täiendavat toetust antakse üksinda last kasvatavale emale või isale.
Täiendava toetuse suurus: inimese toimetulekupiiri suurendatakse 20 % võrra ning tavapäraseid lisatoetusi suurendatakse 20 % võrra.
Uus! Huviharidus sõltumata vanusest. Linn annab täiendavad ressursid puudustkannatavatele inimestele tegeleda huviharidusega. Sellega maandatakse stressi ja kosutatakse tervist.
Uus! Hambaravi sõltumata vanusest.  Linn annab täiendavad ressursid puudustkannatavatele inimestele ravida hambaid. Hambaravi on inimravi üks osa.
Toetuse suurus: inimese toimetulekupiiri+täiendava toetuse summat suurendatakse huviharidusele ja hambaravile kuluva summa võrra. Ülemsumma fikseeritakse huvihariduse puhul.
Üldine. Sissetulekute hulka ei arvestata annetusi ega laene.


Sotsiaallaenud. Sotsiaallaenud on olukorraks, kus toetuse andmine pole enam mõtekas, aga soovitakse tagada inimese toimetulek senisel tasemel. Sotsiaallaene antakse juhul, kui toetusest ei piisa, aga inimesel on vaja kulutused katta. Nt korteriüürist või laenumaksest tekkiv vahe. Samas on teatud piirangud ka mahtudes, et ei toimuks asjatut kulutamist tuleviku arvel.
Laenu tingimused enne kui rakenduvad muud piirangud.
1. Laenu suurus. Laenuga kaetava vahe arvutamisel ei arvestata lisanduvat toetuseosa, st eeldatatakse, et inimene saab toetust ilma preemianormita.
2. Laenu puhul ei arvestata intressi.
3. Laenuväljastamise tasu on 2 % väljastatavalt summalt. Vajadusel suurendatakse laenusummat, nõnda, et peale tasu maha võtmist jääb alles vajalik osa, st sel juhul on laenutasu 2/98 vajalikust summast.
4. Laen kestab 12 kuud.
5. Laenu antakse vajadusel ka eelmise sotsiaallaenu katteks.
6. Laenule üle 2000 € nõutakse tagatist kinnisvara vm vara näol. Kui tagatis hävineb, kahjustub, ei kao siiski laenunõue.
7. Laen läheb pärijale laenuvõtja surma korral üle. Pärija oleks pidanud kohe sekkuma arvete tasumisse, et laenu poleks alguses pidanud võtmagi.

Uus! Ravikindlustus ilma kindlustushüvitise õiguseta. Linn taotleb seadusemuudatust, et kõigil KOV-del on võimalus tagada kõigile Linna elanikele ravikindlustus vajadusel ja soovil ravile pääsemiseks. Linna poolt üldise ravikindlustuse raames ei saa haigusrahasid (ravikindlustushüvitist). Enamus inimesi on kindlustatud läbi riigi või tööandja (nt lapsed, üliõpilased, töötajad, töötud ja pensionärid jpt). Vajadus on nt alustavate ettevõtete juhtidel, väikeettevõtete juhtidel, töötuse mõttes heitunutel jt. Neid õnneks on siiski väike osa Linna elanikkonnast. Alguses arved Linnale. Tulevikus läbi Haigekassa nagu nt üliõpilaste haigekassa rahastamisel.

Finantside kogumine

Annetused. Tallinna linn hakkab koguma annetusi oma eesmärkide täitmiseks. Eelkõige sotsiaalsete asutuste arendamiseks ja ülalpidamiseks, nt lasteaiad ja haiglad. Vajadusel luuakse nende juurde fondid, kus kui üldse, siis saavad tasu vaid tuluürituste korraldajad. Igapäevase juhtimise eest tasu ei maksta, see on vabatahtlik töö, inimese annetus sellesse valdkonda. Kas üldse luua eraldi fond? Koguda raha ja materjalid (kui tehakse remonti heategevuse korras) kohe vastava asutuse peale.

Maksulaekumised, riigilõivud jms
Miks maksu määratakse? Maksude seas tuleb eelkõige lähtuda põhimõttest, et maksu määratakse seal, kus enam alternatiivsete lahendustega toime ei tulda. Väga vähesed maksud on tuluteenimiseks. Mõningad siiski on, sest kuskilt peab raha tulema. Kohalikud maksud on eelkõige ärisektorilt panuse saamiseks linna arengusse. Eelistatud on siiski, nagu öeldud, lahendused, kus ei pea makse üldse rakendama. Maksutuludest kaetakse tegevused, mis ei ole annetuste poolt kaetud, täiesti või osaliselt. Maksud jm koormised (riigilõivud), mida on võimalik, vähendatakse seadmata samas ohtu funktsioneerimist. Tõstmist ei poolda. Oluline on saada piisavad maksulaekumised, mitte kõrged maksud. Laekumised aga saavad tulla ka madala maksukoormusega, sest kaovad ära kulud, mida kõrge või lai maksukoormus kaasa toob. Maamaks riikliku maksuna, aga Linna poolt juhitavana, langetatakse võimalikult miinimumini ka ärisektorile.
Maksude ulatus peab vähenema, makse kergekäeliselt ei tõsteta. Makse pigem alandatakse. Kuigi populaarne on öelda, et mida laiem maksubaas, seda väiksem on iga maksumaksja kohustus, on see siiski tagurlik. Mida laiem on maksubaas, seda enam on vaja ametnikke iga baasiosa kontrollimiseks. See aga vähendab maksudest saadavat tulu. Olgu maksustatavat osa vähem, aga olgu see kontrollitav.
Riigilõivud. Riigilõivustatud toimingute puhul eelnevalt nõustatakse isikuid, sh ettevõtjaid ning selgitatakse põhjalikult kaetavaid alasid.

Teenused
Teenused. Linna varaga pakutavate teenustega teenib Linn täiendavat raha või jätab osa raha teenimata sotsiaalsetel eesmärkidel. Raha teenimine pole eesmärk omaette, võib jääda ka kahjumisse. Osa selliseid teenuseid on ka haigla- jm raviteenused, kuna Linnale kuuluvad mitmed haiglad ning Linnas on ka haigeid, kel puudub ravikindlustus.

Finantslahendused

Laenud, liisingud jm finantseerimisvahendid. Linn ei pelga võtta laenu, aga seda võetakse üksnes nii kauaks, kuni kestab selleks võetud objekt. Võib võtta lühemaks ajaks. Laenu ei refinantseerita, välja arvatud objekti kestuse lõpuni. Nt laen võeti tee jaoks 3-ks aastaks. Tee pidi kestma 4 aastat. 3 aasta möödumisel märgatakse, et toimetulekuks on vaja laenu pikendada. Pikendatakse 1ks aastaks, siis lõpeb teekestus ning loodetavasti hakatakse uut teed ehitama vajadusel uue laenuga.

Arveldusteenused. Vaadata üle Linna ja SEB pangaga jt pankadega sõlmitud lepingud. Korraldada ühishange leidmaks soodsaim arveldusteenuste pakkuja. Klient ei maksa kaardimakse eest lisatasu. Maksed linnale on võimalikult soodsad. Isikute maksed igal viisil Linnale on teenustasuvabad. Pankadega sõlmitakse vastavad lepingud, kus Linn vajadusel maksab ise teenustasud. Linn kasutab pangakontoliikumise võimalusi ning vajadusel liigutab kontod soodsaimasse panka. Linn suure partnerina peab saama ka vastavaid soodustusi. Lisaks töötab Linn ka pankade kasuks sama moodi nagu teiste isikute kasuks.

Uus! Linna kohalike maksude amet. Linn kogub erinevaid kohalikke makse ning neist reklaamimaksu kogumine on üle antud Maksu- ja Tolliametile. Linn võiks siiski neid maksusid ise koguda ning õiglaselt määratud maksude laekumise tagamiseks luua ühtse ameti. Maksuamet tegeleks vabariigi linnale omase maksuhaldusega, st piiripealsed juhtumid lahendatakse maksumaksja kasuks, kuna amet on loodud vabadustega riigi linna maksumaksjaga seoses. Vabas riigis kehtib põhimõte: kõik on lubatud, mis pole keelatud, sh maksustatud jm moodi piiratud. Nii ka maksumaksjal on lubatud kõik maksuvabad lahendused, mis pole otseselt maksu all. Sellega saab Linn näidata eeskuju ka Riigile, kes on ära unustanud, et tegemist on vabaduste riigiga.

Transport

Teed-tänavad. Jätkatakse ja suurendatakse teede-tänavate remonti, et vähendada linnaelanike (ja külastajate) kaudset maksukoormust, mis avaldub autoremondi näol. Teed-tänavad peavad pidama vastu 10 aastat ning samaks ajaks on ehitajal garantiikohustus. Seda kohustust tagavad teede ehituse eest garantiiperioodil osakaupa tasutavad ehitusarved. Esitades keskpika nt pangagarantii (2-3 aastat, täpsemalt), on võimalik nende aastate eest saada raha kätte varem. Lühiajaline garantii aitab tagada, et ka garanteerija ei satu raskustesse. Pidevad remondid takistavad teede kasutamist ning tekitavad nende kasutajaile ja linnale remondiadministreerimise mõttes asjatuid pingeid ja kulusid.

Ühistransport. Hetkel pole kindel, kas see jääb tasuta või muutub tasuliseks. Hetkel on suund pigem validaatorite suhtes ja vastavalt järgmine: pigem kaotatakse validaatorid. Kui on kuupilet ostetud, siis validaatorit saab sõitja kasutada veendumaks, et ta on pileti ikka ostnud. Ta ei pea validaatorit üldse kasutama või siis vaid kord kuus pileti ostmiseks.
Tasuta ühistransport. Kui ühistransport jääb tasuta, siis validaatorid kaotatakse ära.
Kuutasuline. Kui muutub kuutasuliseks, siis validaatorid sisuliselt kaovad. Jäävad vaid kui üldse endale kindlustunde tagamiseks. Kuupilet maksab 1 euro ja kehtib järgmise kuu 15. kuupäevani, mil on palgapäevad juba olnud viimase 20 päeva sees. Riik nimelt maksab palku sama (jooksva) kuu lõpus.
Korratasuline. Valideerimiste kohustuslikuks jäädes muutub tasuliseks, et katta osaliselt (mitte täielikult) nende kulusid ning samas jätab inimesele mingigi loogika nende kasvõi osalisel piiksutamisel. Iga sõit maksab nt 1 sent. Kui inimene on teatud aja jooksul sõitnud vähemalt 1 euro eest, siis vormistatakse talle automaatselt kuupilet.
Kaardiga saab minna 1 kuu ulatuses nö miinusesse, st jääda võlgu. Kaardi laadimisel või tagastamisel vähendatakse lisanduvat summat või tagastatavat summat võla jagu.
Trahvid muutuvad 1 päevapalgasuuruseks. Need pole rahateenimise allikas.
"Validaatorid kaovad" tähendab, et need
1. monteeritakse lahti või
2. jäävad offlines tiksuma, st kord päevas laetakse neile info peale hajameelsetele või kindlustunde taotlejatele kontrollimise tarbeks.
Asi on selles, et ma ei tea, mis tingimustel validaatorid on hangitud ning kui suurt kasu neist tuleb. Võib olla, et validaatorid jäävad, aga siis ebaisikustatakse kaardid. Kaovad ka soodustused, sest nende administreerimine on kulukas ja ühes kuus 50-sendine soodustus pole eriti mõttekas.

Jalgratta- ja kõnnitee. Hoolimata sellest, et jalgrattur on jalakäijast oluliselt kiirem on ta siiski sama nõrk osapool liikluses kui seda on jalakäija. Kokkupõrkes jalgrattur vs mootorrattur või auto, on jalgrattur surmalaps. Seetõttu tuleb kõnniteed teha kõnni- ja jalgrattateedeks. Ülejäänud liikluseeskirju muuta pole vaja, sh jalgratturite suuremat hoolsuskohustust võrreldes jalakäijaga ning ülekäigurajal tee ületamist. Seda enam, et liikluseeskiri pole kohaliku volikogu voli all.


Üldised haldusõiguslikud normid, nende rakendamine ja täitmise tagamine

Seadusi ja määrusi olgu vähem, aga need olgu rakendatud. Kui rakendatakse edukalt üldnorme, siis lahenduvad juba ka täpsustavate normide vajadused. Inimesed on üldiselt ausad ning saadakse aru, kus jooksevad piirid. Kui ka mõni astub üle piiride, las olla, kui just asi ei muutu äärmuslikuks.

Piirangute seadmisel tuleb hoolikalt läbi mõelda, kas seda piirangut on vaja, kas ei piira juba liiga varakult inimeste tegevust. Suuniste (kohustuseta neid järgida) andmine võib alata varem. Kui siiski seatakse, siis vaadata üle, kas saab esmalt hakkama suunistega (liiklusmärgid, vestlused jms). Teatud juhtumitel lihtsalt jäetaksegi asi lahtiseks, aga trahve, sh sunnirahasid, ka ei määrata. Üks põhimõte on selline, et korduvat vales kohas teeületajat ei hakata vangi panema. Teine põhimõte: kui inimene eirab loodusseadusi, siis loodusseadused inimest ei eira. Ka kristlikud inimestevahelised suhted on osa loodusseadustest.

Trahvid. Trahvide osakaal ja suurused vähenevad, sest trahvid ei ole eelarve täitjateks vaid äärmuslikeks lahendusteks. Seetõttu ei tohi trahvivad ametid oma tegevuskulusid trahvidega tasa teenida. Peab kaduma motivatsioon trahve nö seaduse tähte taga ajades määrata, peab hakatama lähtuma inimlikust aspektist, et linn teenib isikuid ja iga isiku taga on lõpuks inimene.

Ametniku vabadus. Kui isikule on antud teatud valdkond vastutada, siis tal on seal valdkonnas ka nö vabad käed. Ta võib teha ka äärmuslikke otsuseid. Kuna aga inimene on ekslik, siis on õigus tema otsuseid põhjendatud juhtumitel kontrollida.

Linna esmane roll pole olla tööandja. Ametites, kus tugitegevused omavad liiga suurt osakaalu, nt maksukogumise protsess maksukogumisel, tuleb kaaluda töö restruktureerimist või töö lõpetamist.


Avalikku melu põhjustanud linnaasutused

Ida- ja Lääne-Tallinna keskhaiglad. Linna kuuluvates või valitseva mõju all olevates haiglates tehakse vaid elupäästvaid aborte. See raha, mis jääb abortidega puudu tehakse tasa sünnitusosakondades, kuhu lapsed jõuavad. Raha tuleb nagunii.

Täiendatud! Tallinna Televisioon. Seda on kirutud, aga kui ta suudab hakata enam oma kulusid ise katma, siis on ta omal kohal. See on alternatiiv ülejäänud meediale. Seni küll kallutatud, aga siiski. Võib olla vähendada saadete hulka ning teha need sisukamaks. Või hoopis suurendada saadete hulka teiste Linna poliitikute ka kes pole saanud volikokku, poliitiliste vaadete osas. Seebioopereid pole vaja. Võib kaaluda TTV asemel Linna eelarvest erakanali(te)s aja ostmist, et edastada spetsiaalselt Linna uudiseid või Linna toetatud saateid. Kui rahaliselt suudab toime tulla nö teleturg oma toodete reklaamimisega, siis peaks toime tulema ka Linn. Muidugi eelistaks, et ERR kui samuti maksumaksja rahastatav isik annab ise eetriaja, aga seda on ERRist palju tahta praeguse juhtimise korral.

Munitsipaalpolitsei. Selle ametkonna tegevusvaldkonnad tuleb üle vaadata. Eesmärgiks peab olema korrakaitses isikute toetamine ja ainult äärmisel juhul trahvimine. MuPo koostöö PPAga on äärmiselt soositud ning kuna riik PPAd piisavalt ei rahasta võib tekkida seadusepiires vajadus MuPole osad PPAga seotud toimingud dubleerida. Võib mõelda bussis (sh trollis ja trammis) korra tagamisele, kus antakse bussijuhtidele turvanupud otseühendusega MuPosse. Samas on eelistatud teenuse ostmine turvaettevõttelt, kelle Linna teenindavad töötajad valdavad eesti keelt piisaval tasemel ja kel on piisav reageerimisvõime (sh autopark).


Linnakinnisvara ja selle korrashoid

Munitsipaalhooned. Munitsipaalhooned (sõltumata otstarbest) vajavad järelevalvet. Kuna järelevalve ja korra tagamiseks on Linnas olemas turvaettevõtted, siis saab neilt osta seireteenust ning vajadusel reageerimisteenust. Seda ka tehakse juba. Eelkõige tuleb reageerida mõistlikult ja heatahtlikult nagu Linngi, sest antud juhtumil esindatakse Linna, kel on omad tegevuspõhimõtted.
Tulevaste munitsipaalelamute ehitamise asemel tuleb toetada erasektorilt üürimist. Kui inimesed jäävad pidevalt üüridega võlgu isegi sotsiaallaenude puhul, siis tagada neile koht munitsipaal­elamutes või -pindadel.

Lasteaiad jm munitsipaalasutused. Lasteaiad, koolid jm eagruppidega seotud asutuste ruumivajadus tuleb vaadata perspektiivis. Kui on näha, et vajadus kasvab ajutiselt, siis rentida vajalikud ruumid või üldse kasutada erasektorit teenuste osutamisel. Erasektorit tuleb toetada, kuna nemad vastavad kõige otsesemalt isikute vajadustele.

Kui valid suured, siis suured ei vali sind, üksikut inimest massi seast, sest oled ju ise kinnitanud, et "suurus maksab".

Selle kõige tegemisel hoidku meid Jumal Jeesuse Kristuse lunastustöö abil!

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar

Anonüümsed postitused pole oodatud!

Postituste ajaline järjestus